Академия

Курсове по Наредба 8121з-1100 и Регламент ЕО 304/2008 през Октомври 2023

picture
Сподели Туит

Уважаеми колеги и партньори,
„Сектрон” ООД съвместно с Център за професионално обучение към СОТ 161 обявява курсове за първоначално обучение / ресертифициране по чл. 6, т.1/ т.2 от Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. -"Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове." и чл.2, ал.2 от Регламент ЕО 304/2008 – дейности свързани с монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове. 
Курсовете ще се провеждат в малки групи при спазване на изискванията за необходимата дистанция в учебните зали. Всички курсистите са задължени да спазват всички препоръки за безопасност, с които ще бъдат запознати в началото на курса.
Предвид динамичната обстановка в страната си запазваме правото да променим датите, мястото или изискванията към курсистите в кратки срокове.
Към момента занятията са планирани да бъдат проведени в централният офис на „Сектрон“ ООД, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №52, сграда Сектрон.
Датите и мястото на курсовете ще бъдат препотвърдени 1 седмица преди започването им.


Опреснителен курс по Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. 

Курс за поддръжка и обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове

Курс за първоначално обучение по Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г.

Курсът е създаден за всички притежатели на удостоверения за завършен курс по Наредбата за поддържане на пожароизвестителни системи, чиято валидност от 5 години изтича. След изтичането им е необходимо да изкарат опреснителен курс, за да получат ново удостоверение, което също ще бъде с валидност 5 години

Този курс е необходим за  сертификация по смисъла на чл.2, ал.2 от Регламент ЕО 304/2008 – дейности свързани с монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове.
Пълна информация за процедурата по издаване на разрешително може да откриете в т.5 Документи за правоспособност (сертификати) за работа със системи с флуорсъдържащи парникови газове на уеб сайта на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Този курс е необходим за всеки инсталатор или фирма, която желае да кандидатства за лиценз за упражняване на дейности по "Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове."

02 октомври 2023 г.

10 октомври 2023 г.

20 октомври 2023 г.

4 дни

2 дни

10 дни

 Копие от диплома за завършено образованиe (минимум средно)
 1бр снимка паспортен формат
Медицинска бележка от личен лекар, че курсистът е "клинично здрав"
 Копие от удостверение за завършен първоначален курс по чл.6 т.1 на Наредба 8121-1100
 Попълване на регистрационна форма и превод на сумата за курса.

 Попълване на регистрационна форма и превод на сумата за курса.

Копие от диплома за завършено образованиe (минимум средно)
 1бр снимка паспортен формат
Медицинска бележка от личен лекар, че курсистът е "клинично здрав"
 Попълване на регистрационна форма и превод на сумата за курса.

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма от линка за съответната дата и да заплатят таксата му по изпратената в последствие проформа фактура

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма от линка за съответната дата и да заплатят таксата му по изпратената в последствие проформа фактура

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма от линка за съответната дата и да заплатят таксата му по изпратената в последствие проформа фактура

Запиши се тук за курса на 2 октомври 2023 г.

Запиши се тук за курса на 10 октомври 2023 г.

Запиши се тук за курса на 20 октомври 2023 г.

Цена за обучение на 1 курсист е 590 лв. без ДДС.

Цената за обучение на 1 курсист е 400 лв.

Цената за обучение на 1 курсист е 1150 лв. без ДДС.
При 2-ма или повече кандидати цената е 1100 лв. без ДДС.

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 30 лв. без ДДС.
Таксата за изпита е изискуема заедно с таксата за обучението.

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 20 лв.
Таксата за изпита се заплаща по сметка на  АМВР след приключване на обучението.

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 30 лв. без ДДС.
Таксата за изпита е изискуема заедно с таксата за обучението.

След записване в регистрационната форма в рамките на 3 работни дни ще получите проформа фактура, по която да извършите плащане за да гарантирате мястото си на курса. Сумата се превежда по банковата сметка на Сектрон ООД, като в описание запишете номера на проформа фактурата ви и/или вида на курса,който плащате- "Начален", "Опреснителен" или "Парникови газове". Сектрон ООД BIC : RZBBBGSF Банка: Райфайзен Банк АД ЕИК: 831144177 IBAN: BG59RZBB91551060293012
Занятията се провеждат всеки ден включително събота и неделя м/у 9:00 и 18:00ч. в централният офис на „Сектрон“ ООД, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №52, сграда Сектрон от преподаватели от Академията на МВР.
Фирма „Сектрон” си запазва правото да промени датата на стартиране на курса до набиране на минимален брой курсисти или при промяна в условията за провеждане на обучения съгласно противоепидемиологичните изисквания на РЗИ и МЗ.

Дата и час: 02.10.2023
Зала:
Капацитет: места